Ads 468x60px

Saturday, February 14, 2015

《羊來旺旺旺》檳城廟會 Penang CNY Countdown Celebration

Ip Man Wing Chun Penang performing for the Penang Chinese New Year Countdown Celebration at Tow Boo Kong Temple 北海斗母宫

Ip Man Wing Chun Penang performing for the Penang Chinese New Year Countdown Celebration at Tow Boo Kong Temple 北海斗母宫

 Ip Man Wing Chun Penang, Malaysia


Wing Chun Penang Malaysia

 
 - Ip Man Wing Chun Penang 檳城葉問詠春拳法學會